Ouders

Betrokkenheid van ouders
Betrokkenheid van ouders

Betrokkenheid van ouders

Op Lambertus vinden wij de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school, op welke manier dan ook, belangrijk. Voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen, verdient elk kind ‘de beste samenwerking tussen ouders en school’. Wij vinden het daarom van cruciaal belang dat school én ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van het kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen. Na schooltijd zijn ouders/verzorgers welkom in de school. Gedurende het schooljaar worden formele en informele contactmomenten georganiseerd, waarin ouders/verzorgers met de leerkracht over de groei en ontwikkeling van hun kind(eren) in gesprek kunnen gaan. We vinden het belangrijk om van ouders/verzorgers feedback te krijgen. Verspreid over het schooljaar worden daarvoor onder andere meedenkavonden en/of -middagen georganiseerd, waarbij ouders/verzorgers met een afvaardiging van het team bepaalde vraagstukken en/of thema’s kunnen uitdiepen.

Ouderparticipatie
Wij stellen ouderhulp bij de uitvoering van diverse (leer)activiteiten zeer op prijs. Denk daarbij aan het ‘flitsen’ van woordjes op de computer, meehelpen met het maken van appelmoes, meehelpen tijdens een creatieve activiteit, meefietsen naar het theater etc. Ook moedigen wij ouders/verzorgers en anderen aan om in samenwerking met de leerkracht, in een groep een ‘workshop’ te geven. Denk aan een ouder die over zijn/haar beroep vertelt.

Medezeggenschap (mr)
De MR is een inspraakorgaan op school. Dit is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad (OR) in het bedrijfsleven. Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) is het de taak van de MR om ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn/haar belangen naar voren te brengen, zijn/haar gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen, indien nodig.

De MR moet zorgen voor een klimaat van openheid en openbaarheid en dient voor onderling overleg te zorgen en dit ook te behouden. De gesprekspartners van de MR zijn: leerkrachten, ouders, de ouderraad, directie en het schoolbestuur. Met deze gesprekspartners neemt de MR standpunten in, waarbij het belang van de school als geheel centraal staat. Dit schoolbelang staat boven alle andere eventuele individuele belangen.

Oudervereniging
De oudervereniging van Lambertus stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Dit wordt zichtbaar in de vaste overlegmomenten tussen een afvaardiging van de school en de oudervereniging en in de organisatie van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. In samenwerking met de teamleden organiseren werkgroepen van de oudervereniging aanvullende schoolactiviteiten die o.a. van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald. Denk daarbij aan de sinterklaasviering, de kerstviering, carnavals- en paasviering, eindejaarsfeest, afscheid groep 8.

Heeft u interesse, neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze voorzitter via ouderraad@lambertusswalmen.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. Elke leerling moet het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat de ouders daarvoor iets moeten betalen. Ouders hoeven dus niet te betalen voor verplichte lessen en bijbehorend lesmateriaal (met uitzondering van de gymkleding). Voor de aanvullende schoolactiviteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd, wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 12,50- per kind per schooljaar gevraagd. Wij verwachten dat wanneer kinderen aan deze activiteiten deelnemen, de vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald.

Andere kosten voor de ouders zijn: gymschoenen, schoolreis. Zie hiervoor ook onze schoolgids op deze website.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?